Verlof aanvragen

Hieronder kunt u lezen hoe u verlof voor uw kind kunt aanvragen en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd, zoals:

  • een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
  • verhuizing (ten hoogste één dag);
  • bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede t/m derde graad (één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende);
  • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met de schoolleiding);
  • overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste vier dagen), van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste twee dagen), van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (ten hoogste één dag);
  • het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag);
  • andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.

Aanvraagformulier
Het formulier voor verlofaanvragen is op te halen bij het secretariaat of hieronder te downloaden. Het formulier moet worden ingevuld en minimaal 4 weken van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat. De directeur beslist of er geldige redenen zijn om het verlof toe te kennen. Zo niet, dan zal er geen toestemming verleend worden en zal dit gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
 
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school uiteindelijk vaststelt. Het is in strijd met de Leerplichtwet om uw kinderen buiten deze periode mee op vakantie te nemen. Leerplicht houdt in dat elk kind vanaf het vijfde jaar tot en met het jaar waarin het kind zestien wordt naar school moet. Als ouders of leerlingen zich niet aan deze verplichtingen houden, riskeren zij een boete.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor verlof