Ouderbijdrage

Het Dagelijks Bestuur van onze stichting heeft per 1-1-2020, in samenwerking met de beide mr-en, de begroting van de vrijwillige ouderbijdrage losgekoppeld van de schoolbegroting. Hiermee is meer inzichtelijk geworden hoe de geldstromen van de vrijwillige ouderbijdrage lopen.
 
De ouderbijdrage van onze school is vrijwillig. De landelijke tendens richt zich op het uitgangspunt dat onderwijs in Nederland gratis en toegankelijk is voor iedereen.
Wij ondersteunen dit uitgangspunt, maar hebben als stichting de overtuiging dat de reguliere bekostiging niet voorziet in het faciliteren van een breed, kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Door dotaties van ouders voorziet de stichting in het verbreden van het onderwijsaanbod en het verhogen van de kwaliteit. De MR moet jaarlijks instemmen met de geplande uitgaven van de dotaties. Ook houdt de MR toezicht op de correcte besteding gedurende het jaar en na afloop.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de volgende doelen besteed:
 
Ondersteuning bij de creatieve en sportieve vorming (vakdocenten)
Dit zijn de loonkosten van de twee vakleerkrachten (bewegingsonderwijs voor onderbouw en muzische vorming). Ook zijn er de kosten voor Inhuur expertise handvaardigheid & mindfulness voor extra lessen in de groepen. Vanuit de overheid worden deze activiteiten niet gezien als noodzakelijk onderwijs en wordt derhalve niet vanuit de overheidsbijdrage betaald.
 
Groepsgrootte (kleinere groepen)
In de visie van de school hebben we een doelstelling van maximaal 28 kinderen per groep. Dit ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Ook de overheidsbijdrage is gebaseerd op groepsgrootte van 30 of meer kinderen. Een deel van de ouderbijdrage ondersteunt in het bewerkstelligen van de maximale groepsgrootte van 28 leerlingen per groep.

Overblijven
Dit is een deel van de kosten voor de inhuur van professionele overblijfkrachten via DAK Kindcentra, aangevuld met de kosten voor de huur van het sportveld bij ’t Loo en materiaal. Daarnaast is een stuk bekostiging opgenomen voor de centrale coördinatie van de overblijfregeling. De ondersteuning door Dak zorgt voor een vaste aanwezigheid van professionele overblijfkrachten, welke er voor zorgdraagt dat deze ook de kinderen kennen en dat de kinderen ook altijd een vast bekend iemand zien tijden het overblijven. Het gaat of 4 professionele overblijfkrachten voor 4 dagen per week. De aanwezigheid van deze professionele overblijfkrachten zorgt ook dat de frequentie van de gevraagde ouder aanwezigheid tijdens het overblijven nu 2 keer per jaar per kind is. Zonder deze vast overblijfkrachten zou dit op ongeveer 6 keer per jaar per kind liggen.

Verrijking van het onderwijs
Hieronder vallen investeringen in de bibliotheek, cultuurmenu, gastlessen rondom thema’s, excursies naar musea en de kinderboerderij. Jaarlijks wordt hier op basis van wensen en thema’s een planning voor gemaakt door de bouwcoördinatoren. Er wordt gezorgd voor een goede verdeling over alle bouwen zodat deze allemaal gelijkwaardig profiteren van deze verrijking

Overig
In deze post zijn kosten opgenomen voor activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd voor de kinderen (zomerfeest springkussen, sinterklaas, kerst en andere activiteiten zoals de kinderboekenweek).
 
De verdeling tussen de verschillende categorieën is als volgt:
30% Vakdocenten
33% Kleinere klassen
14% Overblijven
16% Verrijking
7% Overige
 
Onderstaande link geeft overzicht van de activiteiten en projecten die er per groep gedaan zijn met betrekking tot handvaardigheid, mindfulness en overige verrijking van het onderwijs in het schooljaar 2022-2023

Overzicht activiteiten en projecten