Ouderbijdrage

Het Dagelijks Bestuur van onze stichting heeft per 1-1-2020, in samenwerking met de beide mr-en, de begroting van de vrijwillige ouderbijdrage losgekoppeld van de schoolbegroting. Hiermee is meer inzichtelijk geworden hoe de geldstromen van de vrijwillige ouderbijdrage lopen.
 
De ouderbijdrage van onze school is vrijwillig. De landelijke tendens richt zich op het uitgangspunt dat onderwijs in Nederland gratis en toegankelijk is voor iedereen.
Wij ondersteunen dit uitgangspunt, maar hebben als stichting de overtuiging dat de reguliere bekostiging niet voorziet in het faciliteren van een breed, kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Door dotaties van ouders voorziet de stichting in het verbreden van het onderwijsaanbod en het verhogen van de kwaliteit.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de volgende doelen besteed:

Ondersteuning bij de creatieve en sportieve vorming (vakdocenten)
Dit zijn de loonkosten van de twee vakleerkrachten (bewegingsonderwijs en muzische vorming).

Overblijven
Dit is een deel van de kosten voor de inhuur van professionele overblijfkrachten via DAK Kindcentra, aangevuld met de kosten voor de huur van het sportveld bij ’t Loo en materiaal. Daarnaast is een stuk bekostiging opgenomen voor de centrale coördinatie van de overblijfregeling.

Verrijking
Hieronder vallen investeringen in de bibliotheek, cultuurmenu, gastlessen rondom thema’s, excursies naar musea en de kinderboerderij. Jaarlijks wordt hier op basis van wensen en thema’s een planning voor gemaakt door de bouwcoördinatoren.

Overig
In deze post zijn kosten opgenomen voor activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd (pubquiz, zomerfeest, kerst en ouderavond met gastspreker).