Missie en visie

Missie
“Montessorionderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen". We bouwen aan de toekomst van onze maatschappij, door onze leerlingen toekomstgericht montessorionderwijs te geven en door ze te vormen tot mensen, die actief kunnen bijdragen aan de samenleving van morgen.
 
Visie & kernwaarden
Onze school is een montessorischool. Er wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori (1870- 1952), een Italiaanse arts, die zich een leven lang inzette voor wat zij noemde 'de rechten van het kind'. Haar ideeën hebben betrekking op de gehele opvoeding van het kind, niet alleen in de school, maar ook daar buiten. Hier hebben wij ouders, als evenwaardige partners, bij nodig. Het montessorionderwijs richt zich voornamelijk op onderstaande drie doelen:
  • Het ontwikkelen van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil;
  • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven te kunnen functioneren;
  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.
Onze stichting (MSVR) heeft deze drie doelen verwoord in drie kernwaarden.
De kernwaarden van MSVR laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie. Het gedachtegoed van Montessori staat uiteraard centraal.
 
Persoonsgericht
Binnen MSVR gaan wij uit van verschillen. We werken vanuit de gedachte dat iedereen anders is en sluiten aan bij persoonlijke ontwikkelbehoeften. Montessori zag, meer dan een eeuw geleden al, dat onderwijs en opvoeding aan zou moeten sluiten bij de uniciteit van ieder persoon. Deze gedachte is leidend bij ons onderwijskundig fundament en klinkt door in alle facetten van onze organisatie.
 
Omgevingsgericht
Binnen MSVR voelen medewerkers en kinderen zich verantwoordelijk voor de omgeving waarin zij werken en verblijven. Montessori benoemt een goed voorbereide omgeving als belangrijke pijler voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Deze omgeving is uitdagend en inspirerend, biedt kansen op ontwikkeling en samenwerking voor zowel kinderen als medewerkers. Iedereen draagt optimaal bij aan de zorg voor deze omgeving.
 
Toekomstgericht
Binnen MSVR sluiten we aan bij de snel veranderende wereld. We weten dat de oplossingen voor problemen, die we gisteren bedachten, geen adequaat antwoord bieden op de vraagstukken van morgen. We staan als stichting midden in de maatschappij. De kinderen en medewerkers, die dagelijks onze scholen bezoeken, richten zich op een nieuwe wereld, die we samen vormgeven.
 
Hoe doen wij dit?
Persoonsgericht
Op Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust (MNVR) ontwikkelen kinderen zich binnen een veilige omgeving en worden ze uitgedaagd tot ontdekken en het nemen van verantwoordelijkheid, aangepast op de ontwikkelingsfase, waarin hij of zij zich bevindt. De leerkrachten geven de kinderen zoveel mogelijk de ruimte om hun interesse te volgen en hun talenten te ontwikkelen door te erkennen en te respecteren dat er verschillen zijn van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Daarbij wordt een nieuwsgierige en kritische houding met name gestimuleerd.
De heterogene groepen bevorderen het samenwerken van kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen ervaren hoe het is om jongste en oudste kind te zijn in een groep. Zo leren ze dat alle kinderen verschillen en leren ze die verschillen te accepteren: je mag zijn wie je bent.
 
Omgevingsgericht
MNVR biedt de kinderen een rijke leeromgeving aan die zo is ingericht en voorbereid dat het kind zelf actief kan zijn in het lerend ontdekken en onderzoeken; oftewel de voorbereide omgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Duidelijk zichtbare thema’s;
  • Een overzicht van (leer-)mogelijkheden;
  • Toegankelijkheid van werkjes (open kasten);
  • Mogelijkheid tot samenwerken en heterogene tafelgroepjes;
  • Actieve bijdrage aan de zorg voor de omgeving (practicle life/taakjesbord)
Toekomstgericht
Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. We zien dit als belangrijke eigenschappen om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen blijven treden. Kinderen ontwikkelen zich hiermee tot flexibele volwassenen, die in de 21e eeuw hun bijdrage kunnen leveren.
 
MNVR doet dit door de kinderen te laten oefenen met diverse vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, reflecteren en creatief denken. Er wordt extra aandacht gegeven aan het ontdekkend & onderzoekend leren en kritisch denken bij de creatieve, kosmische en technische vakken. Dit wordt geïntegreerd aangeboden bij de cognitieve vakken als rekenen en taal. Daarbij wordt ook mediawijsheid opgenomen.
 
Leerkracht
Montessorileerkrachten hebben zowel aandacht voor de intellectuele als voor de sociale ontwikkeling. Ze besteden veel tijd en aandacht aan de brede persoonlijke ontwikkeling van kinderen en aan de opbouw van een goede leef- en werksfeer.  Ze begeleiden het leerproces door kinderen hierin te volgen en door ‘opbrengstgericht’ te werken. Ze stellen zich ‘samen-lerend’ op en geven daarbij het goede voorbeeld. Ze weten na zorgvuldige observatie en door het inzetten van het rondemodel, wat het kind kan en op welk punt het zit in zijn of haar ontwikkeling en helpen het kind verder. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van het kind, geven het inzicht in de volgende stap in het leerproces en brengen het plezier in leren bij. Onze leerkrachten blijven ook zichzelf voortdurend ontwikkelen.