Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is er voor u, uw kind en de school.
Een regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is belangrijk, zodat ieder zich kan blijven herkennen in de identiteit van de school en in de wijze waarop deze wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.
Wij willen als MR graag een brug slaan tussen ouders, leraren, bestuur en directeur. U kunt ons altijd aanspreken als u ergens mee zit.
 
Wat doet de MR?
De MR is het inspraakorgaan voor ouders en leraren met een adviserende en controlerende taak. De leden van de MR zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR overlegt met de directeur en het bestuur over verschillende schoolzaken:

  • Algemeen beleid van de schoolleiding en/of het bestuur en/of de ouderraad
  • Onderwijskundig beleid, pedagogisch klimaat, kwaliteit van het onderwijs
  • Normen en waarden binnen de school
  • Openheid, openbaarheid en gelijke behandeling
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn in de school
  • Organisatie van de school
  • Personeelsbeleid en formatieplan
  • Financiële zaken zoals begroting, jaarrekening en het jaarverslag
  • Communicatie

Welke zaken worden er concreet in de MR besproken?
In de MR komen die punten aan de orde, die de MR op dat moment belangrijk vindt. De MR kan dus zelf initiatief nemen, daarnaast is er overleg met de directeur. De directeur of het bestuur vraagt de MR om advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast kan de MR als geheel of als geleding de ouders en/of het personeel als achterban raadplegen.
 
De MR wil actief meepraten over het personeelsbeleid,  het schoolwerkplan, kwaliteitsnormen en het algemeen meerjarenbeleid. De MR kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school. 
 
Natuurlijk zijn de MR leden bereid om te luisteren naar de ouders en hun eventuele klachten of opmerkingen. De MR is geen klachtenbureau. Voor formele klachten is er de klachtenprocedure (zie documenten website).
 
In de MR dienen ouders en personeel in gelijke maten vertegenwoordigd te zijn. Vier leden zijn gekozen door en uit de ouders; de andere vier leden zijn gekozen door en uit het personeel. De MR vergadert 1 x per 6 weken. Twee maal per jaar doet de MR verslag over haar activiteiten van de voorgaande periode in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Geert den Boogert
Gert-Jan de Vlugt
Joyce Weergang van der Woerd
Jan-Paul Drost

Lerarengeleding:
Jan Boon
Melanie Bruin
Linda Hoogweg
Kinou Kanbier