Bescherming van persoonsgegevens

31-05-2018
Wat doet de school aan de bescherming van persoonsgegevens?

Beste ouders/verzorgers,

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als school doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in een verwerkingsregister.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Enkel persoonsgegevens verwerken indien daarvoor een grondslag bestaat.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als school zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@mnvr.nl
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@mnvr.nl
© 2019 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline